รายวิชาที่มีอยู่

📕 รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และคุณค่าของวรรณกรรมไทยทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ตั้งแต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบัน

📕 Style, content, concept and value of Thai literature both prose and verse from political revolution to present.


✍️ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนองค์ประกอบและกลวิธีการสร้างงานเขียน การเขียนย่อหน้า การเขียนเรียงความ  การเขียนรายงานวิชาการ ฝึกปฏิบัติการเขียน

✍️ Basic knowledge in writing, elements and strategies for creating writings, paragraph writing, essay writing, academic report writing, and practice writing


📗 ประวัติ รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด ลักษณะเด่นของวรรณคดีเอกของไทย คุณค่าและความสัมพันธ์กับศาสตร์แขนงอื่น

📗 History, form, content, concepts, and outstanding characteristics of Thai literature, values, and relationships with other disciplines


📙 ที่มา  รูปแบบ  เนื้อหา บทบาท คุณค่า และความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับขนบธรรมเนียมประเพณี

📙 Source, form, content, role, value, and the relationship between literature and traditionsข่าวและประกาศของเว็บ