📕 รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และคุณค่าของวรรณกรรมไทยทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ตั้งแต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบัน

📕 Style, content, concept and value of Thai literature both prose and verse from political revolution to present.


✍️ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนองค์ประกอบและกลวิธีการสร้างงานเขียน การเขียนย่อหน้า การเขียนเรียงความ  การเขียนรายงานวิชาการ ฝึกปฏิบัติการเขียน

✍️ Basic knowledge in writing, elements and strategies for creating writings, paragraph writing, essay writing, academic report writing, and practice writing