📗 ประวัติ รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด ลักษณะเด่นของวรรณคดีเอกของไทย คุณค่าและความสัมพันธ์กับศาสตร์แขนงอื่น

📗 History, form, content, concepts, and outstanding characteristics of Thai literature, values, and relationships with other disciplines


📙 ที่มา  รูปแบบ  เนื้อหา บทบาท คุณค่า และความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับขนบธรรมเนียมประเพณี

📙 Source, form, content, role, value, and the relationship between literature and traditions