ข่าวและประกาศของเว็บ

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง พราหมณ์ : พหุลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสังคมไทย

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง พราหมณ์ : พหุลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสังคมไทย

Number of replies: 0

สัมมนาวิชาการเรื่อง พราหมณ์ : พหุลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสังคมไทย

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการออนไลน์ (LIVE) เรื่อง "พรามหณ์ : พหุลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสังคมไทย" วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. ผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมศิลปากร
ช่อง Youtube : กรมศิลปากร https://www.youtube.com/.../%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1...
Facebook fanpage : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม https://www.facebook.com/FineArtsDept