โอกาส และ เวลา มีค่ายิ่งในวิถีนักศึกษา

วิถีนักศึกษาพัฒนาสังคม #SDMSSRU

  Available courses

  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักการทรงงานของศาสตร์พระราชาพัฒนาท้องถิ่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การสร้างความสมดุลทางสังคมและเศรษฐกิจที่พอเพียงเพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

  Philosophy of Sufficiency Economy under the Royal Initiative of King Rama IX for sustainable developing, principle to make tasks of King for developing the local, The projects of King’s, To make balance of social and sufficiency economic to be based on developing sustainable country

  (ภาษาไทย) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมสังคมและวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ความร่วมมือระหว่างประเทศในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม พฤติกรรม รวมทั้งพัฒนาการที่เกี่ยวกับพหุสังคมวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนได้

  (ภาษาอังกฤษ) –  Overall image of society and culture of countries in ASEAN Cooperation between countries in social and Cultural contexts for better understanding and peace in the region

  แนวคิดพื้นฐานของสังคมและชุมชน องค์ความรู้เกี่ยวกับชุมชน และการศึกษาชุมชนในประเทศไทย ชุมชนเมือง ชุมชนบทบาท และชุมชนต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

  Basic concepts of social and community; Knowledge about community and community studies in Thailand/ Urban community, Local community and so on in ASEAN; Effects of globalization in the change of community.


  ข่าวและประกาศของเว็บ

  เอกสารเพื่อการสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาชุมชน (ชุมชนเข้มแข็ง)

  by PHUSIT PHUKAMCHANOAD -

  เอกสารสำหรับอ่านเพิ่มเติมในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งของหน่วยงานสำคัญของภาครัฐและเอกชน ดังนี้

  (1) บทความวิจัยรับใช้สังคม (รศ.ดร.ภูสิทธ์)

  (2) สัมมาชีพ กระทรวงมหาดไทย และแนวทางสัมมาชีพ 2559

  (3) เศรษฐกิจและทุนชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

  (4) การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง( Community Resilience) กระทรวงสาธารณสุข และการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ (สำนัก 7) วิจัยชุมชนเข้มแข็งสร้างกรุงเทพ (https://so04.tci-thaijo.org/index.php/swurd/article/view/55840/46605) ปัจจัยชุมชนเข้มแข็งฯ (งานวิจัย) (https://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/18120/2/6410521532.pdf

  (5) ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

  (6) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กระทรวงการคลัง (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) และพระราชกฤษฎีกา (จัดตั้งกองทุนฯ) 2544

  (7) บทเรียนชุมชนเข้มแข็ง แผนพัฒนาจังหวัดฉบับเจ้าเมือง สถาบันพระปกเกล้า

  (8) มาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

  (9) อาสาพัฒนา (อสพ.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  (10) สุขวิถี : อยู่อย่างสุข แบบพอดี  กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

  (11) การพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข (สศช.) https://www.nesdc.go.th/article_attach/article_file_20200715131819.pdf

  (12) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2023/03/masterplan_updated2023_080363.pdf)

  การสรุปชุมชนกับนวัตกรรมสังคม


  Older topics...