โอกาส และ เวลา มีค่ายิ่งในวิถีนักศึกษา

วิถีนักศึกษาพัฒนาสังคม #SDMSSRU

  Available courses

  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักการทรงงานของศาสตร์พระราชาพัฒนาท้องถิ่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การสร้างความสมดุลทางสังคมและเศรษฐกิจที่พอเพียงเพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

  Philosophy of Sufficiency Economy under the Royal Initiative of King Rama IX for sustainable developing, principle to make tasks of King for developing the local, The projects of King’s, To make balance of social and sufficiency economic to be based on developing sustainable country

  (ภาษาไทย) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมสังคมและวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ความร่วมมือระหว่างประเทศในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม พฤติกรรม รวมทั้งพัฒนาการที่เกี่ยวกับพหุสังคมวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนได้

  (ภาษาอังกฤษ) –  Overall image of society and culture of countries in ASEAN Cooperation between countries in social and Cultural contexts for better understanding and peace in the region

  แนวคิดพื้นฐานของสังคมและชุมชน องค์ความรู้เกี่ยวกับชุมชน และการศึกษาชุมชนในประเทศไทย ชุมชนเมือง ชุมชนบทบาท และชุมชนต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

  Basic concepts of social and community; Knowledge about community and community studies in Thailand/ Urban community, Local community and so on in ASEAN; Effects of globalization in the change of community.


  ข่าวและประกาศของเว็บ

  เอกสารประกอบการอ่านสอบ (การจัดการโครงการทางสังคม)

  by PHUSIT PHUKAMCHANOAD -

  นอกจากเอกสารโครงการแต่ละโครงการทั้ง 7 แล้ว ต้องมีเอกสารเหล่านี้อ่านไว้เพื่อเตรียมสอบรายวิชาการจัดการโครงการทางสังคมนะครับ

  (1) 01-Social Work Project-โครงการบริการวิชาการ (สมบูรณ์  Sig) (ใช้ประกอบการบรรยายแล้ว)

  (2) 02-เอกสารการจัดชมรมอาสาไปพัฒนาต่อเนื่อง2566 (เคยส่งให้แล้ว)

  (3) 03-แบบฟอร์มโครงการทางสังคม (Social Work Project Form) (มีแล้ว)

  (4) 04-ครั้งที่ 2-การเขียนโครงการฯ (เคยยกตัวอย่างแล้วว่าหน่วยงานรัฐมีเครื่องมือการเขียนโครงการ-เขตดุสิต)

  (5) 05-กรอบการเขียนโครงการเพื่อสังคม (มีแล้ว)

  (6) 06-โครงการค่ายอาสานั่งรถไฟไปพัฒนาครั้ง 4

  มคอ. 3 (1/2566) และ มคอ. 5 (2/2565)

  by PHUSIT PHUKAMCHANOAD -

  เอกสารประกอบการเมินปฏิบัติราชการ รอบ 2 (ส่วน มคอ.3) 3 รายวิชา สอนในภาคเรียนที่ 1/2566
  (1) รหัสวิชา SOM2205 รายวิชา เศรษฐกิจสังคมตามแนวพระราชดำริ (Socio-Economic Under the Royal Initiatives)
  (2) รหัสวิชา SOM2207 รายวิชา การจัดการโครงการทางสังคม (Project Management of Social)
  (3) รหัสวิชา SOM3201 รายวิชา กระบวนทัศน์พัฒนาสังคมพื้นฐาน (Basic Social Development Paradigm)

  เอกสารประกอบการเมินปฏิบัติราชการ รอบ 2 (ส่วน มคอ.5) 3 รายวิชา สอนในภาคเรียนที่ 2/2565
  (1) รหัสวิชา SDM2208 รายวิชา ชุมชนศึกษา (Community Studies)
  (2) รหัสวิชา SLM 1104 รายวิชา พหุสังคมวัฒนธรรมประชาคมอาเซียน (Multi Socio – Culture of ASEAN)
  (3) รหัสวิชา SOM2303 รายวิชา นวัตกรรมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (Community Strengthening Management Innovation)
  (4) รหัสวิชา SDM3304 รายวิชา ชุมชนกับนวัตกรรมสังคม (Community and Social Innovation)

  7 โครงการเพื่อสังคม (ปี 2)

  by PHUSIT PHUKAMCHANOAD -
  Older topics...