โอกาส และ เวลา มีค่ายิ่งในวิถีนักศึกษา

วิถีนักศึกษาพัฒนาสังคม #SDMSSRU

  Available courses

  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักการทรงงานของศาสตร์พระราชาพัฒนาท้องถิ่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การสร้างความสมดุลทางสังคมและเศรษฐกิจที่พอเพียงเพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

  Philosophy of Sufficiency Economy under the Royal Initiative of King Rama IX for sustainable developing, principle to make tasks of King for developing the local, The projects of King’s, To make balance of social and sufficiency economic to be based on developing sustainable country

  (ภาษาไทย) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมสังคมและวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ความร่วมมือระหว่างประเทศในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม พฤติกรรม รวมทั้งพัฒนาการที่เกี่ยวกับพหุสังคมวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนได้

  (ภาษาอังกฤษ) –  Overall image of society and culture of countries in ASEAN Cooperation between countries in social and Cultural contexts for better understanding and peace in the region

  แนวคิดพื้นฐานของสังคมและชุมชน องค์ความรู้เกี่ยวกับชุมชน และการศึกษาชุมชนในประเทศไทย ชุมชนเมือง ชุมชนบทบาท และชุมชนต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

  Basic concepts of social and community; Knowledge about community and community studies in Thailand/ Urban community, Local community and so on in ASEAN; Effects of globalization in the change of community.


  ข่าวและประกาศของเว็บ

  บ่มเพาะวิศวกรสังคมสู่การปฏิบัติจริงในการพัฒนาท้องถิ่น (รศ.ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด)

  by PHUSIT PHUKAMCHANOAD -

  เอกสารประกอบการบ่มเพาะทักษะวิศวกรสังคม...นักศึกษาปี 1-4 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...แบบฉบับคิดรวบยอด ฝึก Soft Skills


  วิศวกรสังคมใต้ร่มเงาราชภัฏ (รศ.ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด)

  by PHUSIT PHUKAMCHANOAD -

  เอกสารประกอบการสอน 4 บทเกี่ยวกับวิศวกรสังคมกับศาสตร์พระราชา (ส่วนงานเขียนของ รศ.ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด)

  บทที่ 1 แนวคิดวิศวกรสังคม 

  บทที่ 3 การออกแบบนวัตกรรมของวิศวกรสังคม

  บทที่ 5 ศาสตร์พระราชา

  บทที่ 7 การประยุกต์ความรู้ในการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมชุมชนภาคีหุ้นส่วน

  ที่มา: ภูสิทธ์ ภูคำชะโนดและเพ็ญนภา ปาละปิน. (2566). วิศวกรสังคม. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

  Older topics...