โอกาส และ เวลา มีค่ายิ่งในวิถีนักศึกษา

วิถีนักศึกษาพัฒนาสังคม #SDMSSRU

  รายวิชาที่มีอยู่

  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักการทรงงานของศาสตร์พระราชาพัฒนาท้องถิ่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การสร้างความสมดุลทางสังคมและเศรษฐกิจที่พอเพียงเพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

  Philosophy of Sufficiency Economy under the Royal Initiative of King Rama IX for sustainable developing, principle to make tasks of King for developing the local, The projects of King’s, To make balance of social and sufficiency economic to be based on developing sustainable country

  (ภาษาไทย) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมสังคมและวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ความร่วมมือระหว่างประเทศในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม พฤติกรรม รวมทั้งพัฒนาการที่เกี่ยวกับพหุสังคมวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนได้

  (ภาษาอังกฤษ) –  Overall image of society and culture of countries in ASEAN Cooperation between countries in social and Cultural contexts for better understanding and peace in the region

  แนวคิดพื้นฐานของสังคมและชุมชน องค์ความรู้เกี่ยวกับชุมชน และการศึกษาชุมชนในประเทศไทย ชุมชนเมือง ชุมชนบทบาท และชุมชนต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

  Basic concepts of social and community; Knowledge about community and community studies in Thailand/ Urban community, Local community and so on in ASEAN; Effects of globalization in the change of community.


  ข่าวและประกาศของเว็บ

  วิชาการเพื่อสังคม [กิจรรมที่ 2 ครั้งที่ 3 -17 พค. 2567]

  โดย PHUSIT PHUKAMCHANOAD -

  วิชาการเพื่อสังคม [กิจรรมที่ 2 ครั้งที่ 3 -17 พค. 2567]

  กิจกรรมที่ 2 วิพากษ์ผลงานวิจัย-ผู้ทรงคุณวุฒิ

  #ขัดเกลาเหลาให้คม

  ...ความตั้งใจของผู้วิจัย-มหาบัณฑิต มีพลังของการถ่ายทอดผลงานวิจัยที่ตนเองได้เล่าเรียนมาและที่ปรึกษาให้คำแนะนำ...การมา “นำเสนอ” เพื่อชี้วัดคุณภาพและเผยแพร่ผลการวิจัยสู่สาธารณะ...ได้คำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างกัลยาณมิตร... จะ... “ขัดเกลาเหลาวิจัยให้คมขึ้น” “ลบความกลัวด้วยความกล้า” @รศ.ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด [ผู้วิพากษ์]

  5 บทความวิจัย [ภาคเช้า] ใน...การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HUSOC) ครั้งที่ 16 “ผนึกความรู้สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุคดิจิทัล สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
  #การพบเจอโดยบังเอิญ
  ได้พบครูบาอาจารย์ทางการวิจัยเชิงคุณภาพโดยบังเอิญ!
  [รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี]

  กระบวนการพัฒนาวิศวกรสังคม [มรภ.สวนสุนันทา: มุมมองวิชาการ]

  โดย PHUSIT PHUKAMCHANOAD -

  #กระบวนการพัฒนาวิศวกรสังคม

  รองศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด จากประสบการณ์สอนตลอดระยะเวลา 3 ภาคเรียนการศึกษาทำให้เห็นข้อแก้ไขทั้งคำว่า วิศวกรสังคม ในมุมมองใหม่ของนักศึกษาที่เริ่มเรียนในมิติที่สัมผัสวิชาการกับคำสำคัญที่ว่า "วิศวกรสังคม" เป็น Soft Skill ซึ่งมีทักษะที่ซ่อน 4 ทักษะที่ซ่อนอยู่ในคำว่าวิศวกรสังคม ...ซึ่งนักศึกษาตั้งคำถามจากการเห็นคำว่า วิศวกรสังคม เป็น Soft Skill จริง? เพราะในคำที่ปรากฏน่าจะเป็น Hard Skill มากกว่า ...การต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะว่า วิศวกรสังคม ให้เป็น Soft Skill เป็นระยะเวลา 3 ปี นั้นทำให้ผู้สอน ค่อย ๆ   "ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีคิด" จนบรรลุผล คือ นักศึกษาเข้าใจในเชิงทฤษฎี แต่ขาดผลลัพธ์ที่เป็นการนำไปใช้จริง...และยังไม่เห็นความเด่นชัดหลังจากนักศึกษาก้าวออกจากรายวิชาวิศวกรสังคมไปสู่ชั้นเรียนในศาสตร์เฉพาะ...จากนี้คงเป็นอนาคตที่ต้องฉายภาพให้ชัดเจนสำหรับแนวทางการพัฒนาวิศวกรสังคมให้เกิดความยั่งยืนและให้ได้ผลอย่างแท้จริง "...จงให้นโยบายวิศวกรสังคมเป็นเครื่องมือพัฒนาสังคมภายในองค์กรที่มีเอตทัคคะ..." #หน่วยบ่มเพาะวิศวกรสังคม #ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรสังคม ต้องเกิดขึ้นให้ได้....เพื่อสร้างต้นแบบวิศวกรสังคมให้ได้ผลอย่างแท้จริง!

  [วิศวกรสังคมในมุมองของผมได้ผ่านได้แลกเปลี่ยนผู้ทรงคุณวุฒิมาหลายท่าน ซึ่งแต่ละท่านแตกต่างกันไปตามกรอบวิธีคิดของแต่ละคนที่ได้มีความเชี่ยวชาญแต่ละศาสตร์...ทำให้มุมมองวิศวกรสังคม จึงสรุปไว้สั้นๆว่า ผู้มีภูมิความรู้จริงในศาสตร์ของตน เห็นปัญหาจริงที่คนในสังคมแล้วนำศาสตร์ที่มีไปเป็น "กลไก-เครื่องมือ" ในการช่วยเหลือ แก้ปัญหา พัฒนาให้สังคมมีความขัดแย้งน้อยที่สุด มีความสุขและสันติภาพมากที่สุด" (รองศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 12 พค. 2567)


  วิชาการเพื่อสังคม [การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น]

  โดย PHUSIT PHUKAMCHANOAD -

  วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ...เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่อง #การทำแผน_ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น...ประเภทวิชาการ..เพื่อตั้งหลักและเตรียมการ ..แผนต้องมีตามระเบียบ..มท...[2548; 3-2561]...[1]คกก.พัฒนาท้องถิ่น [2] คกก.สนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [3] คกก.ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น...#แผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมของประชาชน...แผนใหญ่เชื่อมโยงแผนเล็ก...แผนเล็กบูรฯแผนใหญ่...แผนพัฒนาท้องถิ่นต้องเชื่อมต่อจากประเทศ>ภาค>กลุ่มจังหวัด>จังหวัด>ยุทธศาสตร์ อปท.เขตจังหวัด>อำเภอ>อปท.>แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน...#oneplan
  ...#OLOP [One Land One Plan]
  ...อาจเป็นฉากทัศน์ในอนาคตที่ต้องทำให้เกิดจริงบูรฯทุกกรัทรวงที่ลงท้องถิ่น... รศ.ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด
  ...ขอบคุณทีมงานจาก สจล. ดูแลอย่างดีตลอดการบรรยาย... 🙂 ...ขอบคุณท่านอาจารย์ Tatsanawalai Utarasakul ด้วยนะครับ

  หัวข้อเก่า...