Available courses

ไวยากรณ์และโครงสร้างของประโยคในระดับกลาง ฟัง พูด อ่าน เขียนข้อความ และศึกษาอักษรคันจิเพิ่ม

รูปแบบการเขียนรายงานและงานเขียนวิชาการ ฝึกฝน การสำรวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาเขียนเป็นรายงาน


ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น การใช้คำศัพท์ วลีและโครงสร้างต่างๆของภาษาญี่ปุ่นในแผนกต่างๆ ภาษาในงาน การให้ข้อมูล การตอบคำถามเกี่ยวกับการ จองห้องพัก งานส่วนหน้า งานแม่บ้าน งานอาหารเครื่องดื่ม การจัดเลี้ยงการแนะนำสถานที่พัก การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การเขียนเอกสาร หมายกำหนดการ และการโต้ตอบจดหมายอีเล็คทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโรงแรม

การแปลประโยคที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้นไปจนถึงการแปลเนื้อเรื่อง ทั้งจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น เน้นการแปลเฉพาะด้าน

Translating Japanese to Thai and Thai to Japanese from the complex sentences to passages. Emphaziny on translating the texts in specific fields.


ไวยากรณ์และโครงสร้างของประโยคที่ระดับกลางที่ซับซ้อนขึ้น ฟัง พูด อ่านและเขียนหัวข้อต่างๆ แสดงความคิดเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ ศึกษาอักษรคันจิเพิ่ม