Available courses

พัฒนาการทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา และวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ศึกษาอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น 

โครงสร้างภาษาญี่ปุ่นในระดับคำ ระดับวลี และระดับประโยค รูปแบบการใช้ในภาษาพูดและภาษาเขียน

พัฒนาทักษะการฟัง การพูดอย่างบูรณาการในระดับที่สูงขึ้น เน้นประโยคที่หลากหลาย บทสนทนาสั้น บทพูดสั้น ๆ ในสถานการณ์ทางสังคมต่าง ๆ

 ศึกษาหลักการแปลเบื้องต้น แปลประโยคที่มีโครงสร้างง่ายๆ ไปจนถึงประโยคที่ซับซ้อน ทั้งจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น