งานวิจัย

1. การวิเคราะห์คุณธรรมที่ปรากฏในหนังสือแบบเรียนภาษาจีนชุด “ฮั่นอวี่เจี้ยวเฉิง” 《汉语教程》(2560)

2. โลกทัศน์ของชาวจีนจากสำนวนจีนที่มีคำว่า "กุ่ย" ("鬼" ผี) ปรากฏอยู่ในสำนวน (2561)      

3. วาทะเหมาเจ๋อตง : การวิเคราะห์การใช้ภาษาภาพพจน์ (2562)

4. “ทอง” () กับการสื่อความหมายเชิงอุปลักษณ์ในสำนวนจีน (2563)

5. การจัดการความรู้เพื่อสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมในกลุ่มชาติพันธุ์เมี่ยนและลีซูที่ได้รับผลกระทบจากการอพยพบ้านวังใหม่ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง (2564, ผู้ร่วมวิจัย)

6. การวิเคราะห์ความหมายและการใช้สุภาษิตสำนวนจีนเพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) (2565)

7. ภาษาโฆษณาสุรากับการส่งผ่านวัฒนธรรมทางความคิดของชาวจีน (2566)


บทความตีพิมพ์

1. การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างและการใช้คำกริยาในภาษาจีนและภาษาไทย (A Comparative Study on Structure and Usage of Verb in Chinese and Thai Languages), 2559 https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JLPRU/article/view/60918

2. “ร่างกายภายใต้บงการการเปลี่ยนแปลงความหมาย ความงามของสตรีไทย-จีนตามวิถีสมัยใหม่ (“Under-control Body Vessel”, the Change of Meaning on “Beauty”of Thai-Chinese Woman in Modern Age), 2559 https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JLPRU/article/view/73297  

3. “ผี” ในสำนวนจีน  โลกทัศน์ของชำวจีนต่อมนุษย์และธรรมชาติ (Chinese idioms which consist of the word “Gui ( “ghost”) : The worldviews of Chinese based which a towards human and nature), 2561 https://so04.tci-thaijo.org/index.php/mrsj/article/view/175978

4. โวหารวาทะเหมาเจ๋อตงกับการสืบผ่านคุณค่าแห่งคติจริยธรรม (Rhetoric and Eloquence Expressed by Mao Zedong and the Conveyance of Moralism), 2562 https://so04.tci-thaijo.org/index.php/ksk/article/view/233631

5. แผนภูมิสวรรค์” (天干地支) กับการถ่ายทอดอุดมการณ์ผ่านคำทำนาย (“Sexagenary cycle (天干地支)” and propagation of ideologies through its prophecies), 2562 https://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:47861

6. การจัดการความรู้เพื่อสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมในกลุ่มชาติพันธุ์เมี่ยน บ้านวังใหม่ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลําปาง Knowledge Management to Create Cultural Spaces for Mien Ethnic Groups, Ban Wang Mai, Rong Kho Sub-district,Wang Nuea District, Lampang (2566, ผู้ร่วมวิจัย) https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/255015

7. การจัดการความรู้เพื่อสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ลีซูที่ได้รับผลกระทบจากการอพยพ บ้านวังใหม่ ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง Knowledge Management in Creating Cultural Space for Migrated "Lisu people",Ban Wang Mai Sub-district, Rong KhoDistrict, Lampang (2566, ผู้ร่วมวิจัย) https://so02.tci-thaijo.org/index.php/human_ubu/article/view/251247


บทความนำเสนอในงานสัมมนา/ประชุมวิชาการ

1. เปรียบเทียบกริยาวลีแบบ “ส่วนหลัก-ส่วนขยาย” ในภาษาจีนและภาษาไทย (Comparison of Chinese Head-Complement Phrases And Thai Head-Complement Phrases), 2559

2. การศึกษาเปรียบเทียบ กริยาวลีที่มีคำกริยาเรียงสองคำขึ้นไป” ในภาษาจีนและภาษาไทย  (A comparative study of Two-word Serial verb phrase in Chinese and Thai), 2559

3. “Virtue obtained from Idioms and Proverbs in Chinese Textbooks, Hanyu Jiaocheng《汉语教程》Set. 2560

4. วรรณกรรมน้ำเมา : พลังอำนาจและจิตวิญญาณแห่งจินตกวี (ตู้ฝู่)ในบทเพลงแปดอมตะไหสุรา 《饮中八仙歌》 (Literature and Intoxication: Powers and Spirits of the Great Poet (Du Fu) in Song of The Eight Immortals of the Wine Cup 《饮中八仙歌》), 2561

5. แบบเรียนภาษาจีนชุด “Hanyu Jiaocheng”《汉语教程》การสื่อสารเพื่อการขัดเกลาให้เป็นคนดีมีคุณธรรม (CHINESE TEXTBOOKS “HANYU JIAOCHENG《汉语教程》” SET FOR COMMUNICATION TO MORALLY DISCIPLINE PEOPLE), 2561

6. สัญลักษณ์ของ ผีในโลกทัศน์ของชาวจีน (Characteristic of “Ghost” according to Chinese worldviews), 2561 

7.  สำนวนจีนที่มีคำว่า "ทอง (金)" ปรากฏในสำนวนกับภาพสะท้อนค่านิยมในสังคมจีน (Chinese Idioms Consisted of the Words of “GOLD” () : Popularity Reflection in Chinese Society), 2567