.  ข่าวและประกาศของเว็บ


  Available courses

  คำอธิบายรายวิชา

         ความรู้เบื้องต้นของภาษาและภาษาศาสตร์ องค์ประกอบของภาษาไทยในด้าน เสียง คำ ประโยค ข้อความ ความหมาย โดยใช้ทฤษฎีภาษาศาสตร์ 
         Basic knowledge of language and linguistics, Thai language components in terms of phonology, morphology, syntax, discourse, and semantics by using linguistic theory 

  คำอธิบายรายวิชา

            การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ในด้านแนวทาง โอกาสและลักษณะของการประกอบอาชีพ การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ทักษะ เจตคติแรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ

            Activity for preparation student for professional experience in Thai Language III in ways, chance and characteristic of professional; developing student in knowledge, attitude, motivation and characteristic which appropriate for profession.


  คำอธิบายรายวิชา

              ระเบียบวิธีการวิจัย กระบวนการวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย  ฝึกวิจัยทางภาษาไทย

              Research methodology; research process; writing research proposal; writing research report; practice in Thai language research.


  คำอธิบายรายวิชา

              ความหมายของภาษาถิ่น การจำแนกภาษาไทยถิ่น ความแตกต่างของภาษาไทยถิ่น ความแตกต่างของภาษาไทยถิ่น กับภาษาไทยมาตรฐานในด้านเสียงและคำศัพท์ ฝึกเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ภาษาไทยถิ่น

              Meaning of dialects; group of Thai Dialects; different between Thai Dialects and format Thai language in sound and word; practice in collect data and analysis Thai dialects.


  คำอธิบายรายวิชา

            การใช้กระบวนการสัมมนาในการวิเคราะห์  สังเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลทางภาษาไทยในหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ

            The use of seminar method in analysis, synthesis and presentation for student specific interest subject.