.  ข่าวและประกาศของเว็บ


  Available courses

  คำอธิบายรายวิชา

            การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ในด้านแนวทาง โอกาสและลักษณะของการประกอบอาชีพ การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ทักษะ เจตคติแรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ

            Activity for preparation student for professional experience in Thai Language III in ways, chance and characteristic of professional; developing student in knowledge, attitude, motivation and characteristic which appropriate for profession.


  คำอธิบายรายวิชา

              ระเบียบวิธีการวิจัย กระบวนการวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย  ฝึกวิจัยทางภาษาไทย

              Research methodology; research process; writing research proposal; writing research report; practice in Thai language research.


  คำอธิบายรายวิชา

            ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์  งานเขียนในสื่อสิ่งพิมพ์  บทบาทหน้าที่ของบรรณาธิการ  หลักการบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์  หลักการพิสูจน์อักษร  ภาษาที่ใช้ในหนังสือพิมพ์  ธุรกิจการพิมพ์  กฎหมายเกี่ยวกับการพิมพ์

           Type of publication; writing in publication; role of editor; principle of editing publication; proof reading; language in newspaper; printing business; law about publication.


  คำอธิบายรายวิชา

              ความหมายของภาษาถิ่น การจำแนกภาษาไทยถิ่น ความแตกต่างของภาษาไทยถิ่น ความแตกต่างของภาษาไทยถิ่น กับภาษาไทยมาตรฐานในด้านเสียงและคำศัพท์ ฝึกเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ภาษาไทยถิ่น

              Meaning of dialects; group of Thai Dialects; different between Thai Dialects and format Thai language in sound and word; practice in collect data and analysis Thai dialects.


  คำอธิบายรายวิชา

            การใช้กระบวนการสัมมนาในการวิเคราะห์  สังเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลทางภาษาไทยในหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ

            The use of seminar method in analysis, synthesis and presentation for student specific interest subject.