.  ข่าวและประกาศของเว็บ


  Available courses

  คำอธิบายรายวิชา

                     กระบวนการคิด มโนทัศน์เกี่ยวกับกระบวนการคิด ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับการคิดในระดับต่างๆ บทบาทของภาษาไทยในฐานะเครื่องมือสื่อความคิด ฝึกทักษะทางภาษากับการคิด

                     Process of thinking; concept about the process of thinking; relation between language and thinking and different level; role of Thai language as a tool for transmitted thought; practice in language and thinking skills.


  คำอธิบายรายวิชา

              ลักษณะ รูปแบบและการใช้ภาษาเขียนเฉพาะกิจต่างๆ โดยเน้น ภาษาธุรกิจ ภาษาราชการ ภาษาสื่อสารมวลชน ภาษาในการรณรงค์และจูงใจ ภาษาประชาสัมพันธ์ ภาษาโฆษณา ภาษาการแสดง ภาษากฎหมาย

               Type, style and usage of writing for specific purpose: focus on business language, formal language, mass communication language, persuasive language, advertorial language, advertising language, dramatic arts language


  คำอธิบายรายวิชา

          ลักษณะของภาษาไทย เสียง คำ การสร้างคำ การจำแนกหมวดคำ วลี และประโยค ราชาศัพท์ สำนวน หลักการอ่าน การเขียนคำไทย และการใช้ภาษาให้ถูกต้อง

          Characteristics of Thai language, phonology, word, word formation, word class, phrases and sentences, royal words, idioms, principle of reading, writing Thai words, and the correct use of Thai language.

  คำอธิบายรายวิชา

         ความรู้เบื้องต้นของภาษาและภาษาศาสตร์ องค์ประกอบของภาษาไทยในด้าน เสียง คำ ประโยค ข้อความ ความหมาย โดยใช้ทฤษฎีภาษาศาสตร์ 
         Basic knowledge of language and linguistics, Thai language components in terms of phonology, morphology, syntax, discourse, and semantics by using linguistic theory 

  คำอธิบายรายวิชา

              ระเบียบวิธีการวิจัย กระบวนการวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย  ฝึกวิจัยทางภาษาไทย

              Research methodology; research process; writing research proposal; writing research report; practice in Thai language research.


  คำอธิบายรายวิชา

              ความหมายของภาษาถิ่น การจำแนกภาษาไทยถิ่น ความแตกต่างของภาษาไทยถิ่น ความแตกต่างของภาษาไทยถิ่น กับภาษาไทยมาตรฐานในด้านเสียงและคำศัพท์ ฝึกเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ภาษาไทยถิ่น

              Meaning of dialects; group of Thai Dialects; different between Thai Dialects and format Thai language in sound and word; practice in collect data and analysis Thai dialects.


  คำอธิบายรายวิชา

            การใช้กระบวนการสัมมนาในการวิเคราะห์  สังเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลทางภาษาไทยในหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ

            The use of seminar method in analysis, synthesis and presentation for student specific interest subject.