คำอธิบายรายวิชา

            ลักษณะ รูปแบบและการใช้ภาษาเขียนเฉพาะกิจต่างๆ โดยเน้น ภาษาธุรกิจ ภาษาราชการ ภาษาสื่อสารมวลชน ภาษาในการรณรงค์และจูงใจ ภาษาประชาสัมพันธ์ ภาษาโฆษณา ภาษาการแสดง ภาษากฎหมาย

             Type, style and usage of writing for specific purpose: focus on business language, formal language, mass communication language, persuasive language, advertorial language, advertising language, dramatic arts language


คำอธิบายรายวิชา

                   กระบวนการคิด มโนทัศน์เกี่ยวกับกระบวนการคิด ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับการคิดในระดับต่างๆ บทบาทของภาษาไทยในฐานะเครื่องมือสื่อความคิด ฝึกทักษะทางภาษากับการคิด

                   Process of thinking; concept about the process of thinking; relation between language and thinking and different level; role of Thai language as a tool for transmitted thought; practice in language and thinking skills.


คำอธิบายรายวิชา

        ลักษณะของภาษาไทย เสียง คำ การสร้างคำ การจำแนกหมวดคำ วลี และประโยค ราชาศัพท์ สำนวน หลักการอ่าน การเขียนคำไทย และการใช้ภาษาให้ถูกต้อง

        Characteristics of Thai language, phonology, word, word formation, word class, phrases and sentences, royal words, idioms, principle of reading, writing Thai words, and the correct use of Thai language.