Available courses

โครงสร้างรูปประโยคในภาษาพูดและภาษาเขียน การสื่อสารในชีวิตประจำวันที่มีความซับซ้อนมากขึ้น การใช้พจนานุกรม จีน – ไทย และ ไทย – จีน ความรู้ตัวอักษรจีน 2,000 ตัวอักษร

การอ่านบทคัดสรรที่ใช้ภาษาที่ซับซ้อนขึ้น เน้นการอ่านออกเสียง การจับใจความ

สำคัญ วัตถุประสงค์ของผู้เขียน และการสรุปเนื้อหาของบทความ

ประวัติวรรณคดีจีน ลักษณะสำคัญของวรรณคดีคัดสรรในสมัยแรกเริ่มจนถึงสมัยปัจจุบัน


การอ่านบทคัดสรรที่ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เน้นการอ่านออกเสียง การจับใจความสำคัญ วัตถุประสงค์ของผู้เขียน และการสรุปเนื้อหาของบทความ