รายวิชาที่มีอยู่

ประเภท บทบาท  วัจนลีลา ภาวะหลายภาษา ทัศนคติ ปัจจัยทางสังคมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาษา

Types, roles, stylistics, multilingualism, attitudes, social factors and language change.


ความรู้เบื้องต้นของภาษาและภาษาศาสตร์ องค์ประกอบของภาษาไทยในด้าน เสียง คำ ประโยค ข้อความ ความหมาย โดยใช้ทฤษฎีภาษาศาสตร์

Basic knowledge of language and linguistics, Thai language components in terms of phonology, morphology, syntax, discourse, and semantics by using linguistic theory.