Useful Resources

เอกสารประกอบการอบรม TOEIC Orientation: Frequent Vocabulary 2022 

*เนื้อหาในเอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลการวิจัยเรื่อง รายการคำศัพท์ที่มีความถี่สูงสุดในข้อสอบโทอิค โดยอาจารย์ ดร.อังค์วรา เหลืองนภา (หัวหน้าโครงการ) ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ 2565 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


วิจัยนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

วิจัยนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

วิจัยนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

วิจัยนักศึกษา ปีการศึกษา 2561


For researching

1. http://www.corpora4learning.net/resources/corpora.html#AE

2. http://www.laurenceanthony.net/software/antconc/

3. http://ucrel.lancs.ac.uk/claws/


For learning

1. https://www.onelook.com/

2. https://dict.longdo.com/

3. https://books.google.com/ngrams


Last modified: Thursday, 4 August 2022, 9:46 AM