Site announcements

วิชา ENL4914 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

by Angvarrah Lieungnapar -

1. ข้อกำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สำหรับหน่วยงาน ttps://forms.gle/p2DzrDFn73BpvfN76 

2. ข้อกำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สำหรับนักศึกษา   https://forms.gle/6os1V9CUR7Wmv7D2A

3. บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Working diary of internship) https://forms.gle/CrBFUXcpHE1d6yRo6 

4. แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับหน่วยงาน https://forms.gle/7Dw8SnrExYNf9WKA9 

5. แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษา https://forms.gle/jztHbvQXn1s17uPs6

6. ข้อมูลสถานที่ฝึกงาน https://bit.ly/3s5fvv8

7. ขั้นตอนการขอกลับมาฝึกงานที่สาขาวิชาเนื่องจากเกิดความเสี่ยงเรื่องโควิด-19 ในกรณีที่ไม่สามารถ/ไม่ต้องการปรับเปลี่ยนไปฝึกงานตำแหน่งอื่นๆภายในสถานประกอบการเดิม

7.1 ติดต่อแจ้งขอกลับมาฝึกงานที่สาขาที่อ.จินต์จิรา

7.2 ติดต่อ HR หรือจนท. ผู้เกี่ยวข้องในสถานประกอบการให้ส่งเอกสาร/หนังสือส่งตัวกลับม.เนื่องจากมีความเสี่ยงเรื่องโควิด-19 ซึ่งขัดกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเรื่องการฝึกงานของนักศึกษา

7.3 ขอหลักฐานการลงเวลาฝึกงานหรือเอกสารที่แสดงจำนวนชั่วโมงทั้งหมดที่นักศึกษาได้ฝึกงานไปบ้างแล้ว

7.4 เมื่อได้หลักฐานครบส่ง email มาที่ chinchira.bu@ssru.ac.th

7.5 แจ้งเพื่อนที่ช่วยดูแลประสานงานเรื่องฝึกงานกับสาขาวิชา (กิมไล้) ว่าขอให้ช่วยเปลี่ยนข้อมูลการฝึกงานให้

7.6 ติดต่ออ.ดร.อังค์วรา เพื่อดำเนินการเรื่องฝึกงานกับสาขาต่อไป 

7.7 หากฝึกงานจนครบรอบประเมินครั้งที่ 1 ต้องให้ทางสถานประกอบการประเมินครั้งที่ 1 มาให้ แต่ถ้าทำยังไม่ครบช่วงเวลาที่ต้องประเมินครั้งที่ 1 (ประมาณ 7-8 สัปดาห์) จะส่งเอกสารการประเมินหรือไม่ ให้ตกลงกับสถานประกอบการเองได้เลย

*หมายเหตุ สาขาอนุญาตให้กลับมาทำงานกับสาขาเท่านั้น นักศึกษาไม่สามารถขอเปลี่ยนสถานที่ฝึกงานได้

8.  แบบสำรวจข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปี 2564 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-BGvEHhdqCazpRkXyk2kRjXaT7iX7wexy-QpCTU9cXyfKKA/viewform