Available courses

หลักการเบื้องต้น ในการทำแผนที่ดิจิทัล ทฤษฎีและเทคโนโลยีการทำแผนที่ดิจิทัล การแปลงข้อมูลดิบให้เป็นแผนที่ดิจิทัล การออกแบบแผนที่ดิจิทัล การให้สัญลักษณ์ในแผนที่ การเขียนและการจัดพิมพ์แผนที่ดิจิทัล การพัฒนาการทำแผนที่ด้วยข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์โดยใช้หลักการออกแบบ แผนที่ดิจิทัล


พัฒนาการ ของแนวคิดทางภูมิศาสตร์ตามสมัย-ยุคต่างๆจากอดีตจนถึงปัจจุบัน นำมาสู่การจัดกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อนำแนวคิดทางภูมิศาสตร์มาวางแผนพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน


พื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ  การตีความ  การใช้แผนที่ภูมิประเทศและรูปถ่ายทางอากาศ เพื่อนำไปศึกษาลักษณะของสิ่งที่ ปรากฏอยู่ในพื้นที่จริงทั้งลักษณะทางด้านธรรมชาติ และลักษณะทางด้าน ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศ ชุมชนโบราณ  ศาสนสถาน การตั้งถิ่นฐาน เส้นทางคมนาคมแหล่ง ท่องเที่ยว การใช้ที่ดิน และการปฏิบัติภาคสนาม