Available courses

การจัดการภูมิศาสตร์ภูมิภาค         3(3-0-6)

           ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ ประเด็นปัญหาการใช้พื้นที่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรระดับลุ่มน้ำแบบบูรณาการโดยเฉพาะทรัพยากรดิน น้ำและอากาศที่ส่งผลต่อชีวภาคในระดับลุ่มน้ำ รวมถึงการศึกษาบทความและการฝึกวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ระดับลุ่มน้ำแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

            Geographic region Issues of land use in each region of Thailand for integrated land and watershed-leveled resources management, especially soil, water and air resources that affect biomass at the watershed level, including article studies and analysis practice of integrated basin-level spatial information for sustainable development


แนวคิด ความหมาย องค์ประกอบของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ กระบวนการนำเข้าข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ การแสดงผลข้อมูลจากการวิเคราะห์เบื้องต้น

Concepts, meaning, components of geographic information system, process of data input, data manipulation, data analysis and data output from basic analysis.


ลักษณะทางสัณฐานของโลกและปรากฏการณ์ที่เกิดเนื่องจากความสัมพันธ์ ระหว่างโลก กับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ สมบัติทางด้านกายภาพ และการเปลี่ยนแปลงของ ธรณีภาค (Lithosphere)  อุทกภาค (Hydrosphere) บรรยากาศ (Atmosphere) และชีวมณฑล (Biosphere) ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์

Morphology of The Earth and phenomena that occur due to the relationship between the sun and the moon, Physical properties and changes Lithosphere Hydrosphere Atmosphere and Biosphere on human life.

วิเคราะห์สภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทยทั้งทางด้านที่ตั้ง อาณาเขต ลักษณะทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ ประชากร เพื่อจัดระบบการคิดวางแผนแก้ปัญหาด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การคมนาคมขนส่งระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Analysis of Thailand geographical location on both the physical characteristics of the territory, economic characteristics of population planning to organize thinking to solve problems in agriculture, industry, trade, transportation and education, economic and social development plan for the development of Thailand and regional sustainability


ภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(3-0-6)

สภาพภูมิศาสตร์ของภูมิภาคโดยภาพรวมและสภาพภูมิศาสตร์รายประเทศเกี่ยวกับ ลักษณะทางด้านกายภาพ  ประชากร  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง  และปัญหาต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้

Geography of the region as a whole and more geographically distant countries in term of Physical characteristics population, economy, society, politic and other problems in the region.


ธรณีวิทยาเบื้องต้น        3(2-2-5)

            ความหมาย ประวัติ และขอบเขตของธรณีวิทยา การกำเนิดโลกและการลำดับยุคทางธรณีวิทยา ธรณิทยาโครงสร้าง แร่และ หิน รูปร่าง ขนาด คุณสมบัติและลักษณะของแร่และหิน กระบวนการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา และการปฏิบัติการภาคสนาม

            The meaning and scope of geological history. Terraforming and the sequence of geological eras. Geological structures, ore and stone shapes, sizes, features and characteristics of minerals and rocks. The origin and geological changes. And Field Surveys.


แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่             3(2-2-5)

            ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ องค์ประกอบของแผนที่ การอ่าน การตีความ การใช้แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50000 และ 1:250000 ให้ฝึกฝน การอ่าน การตีความ และให้มีการปฏิบัติการภาคสนามโดยใช้แผนที่ภูมิประเทศประกอบการศึกษา

            This course provides an introduction to the fundamentals of map scale 1:50000 and 1:250000 use and analysis, this course provides students with a foundational understanding of mapping processes, map interpretation.


การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นเนื้อหาทางภูมิศาสตร์

Practice English about listening, speaking, reading and writing with emphasis on geographic content.

This course provides study of the earth’s waters their movement, chemistry, and distribution including bring water to beneficial use for control and conservation.


This course covers the basic concepts of basic element in climate, climate variability and climate change. This course is to provide student with the conceptual foundations and the technical skills through laboratory work.


ลักษณะทางสัณฐานของโลกและปรากฏการณ์ที่เกิดเนื่องจากความสัมพันธ์ ระหว่างโลก กับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ สมบัติทางด้านกายภาพ และการเปลี่ยนแปลงของ ธรณีภาค (Lithosphere)  อุทกภาค (Hydrosphere) บรรยากาศ (Atmosphere) และชีวมณฑล (Biosphere) ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์

Morphology of The Earth and phenomena that occur due to the relationship between the sun and the moon, Physical properties and changes Lithosphere Hydrosphere Atmosphere and Biosphere on human life.