Available courses

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

    นักศึกษาสามารถอ่านบทความและเข้าใจเนื้อเรื่องภาษาญี่ปุ่นได้ รวมถึงสามารถเข้าใจความหมายคำศัพท์ คันจิ และโครงสร้างไวยากรณ์ที่อยู่ในบทความนั้นๆ

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

    เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านคำศัพท์ คันจิ และไวยากรณ์ที่อยู่ในบทความ และสามารถจับใจความสำคัญของบทความนั้นๆได้ ตลอดจนฝึกฝนให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะด้านการอ่านที่อยู่ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าN4-N5


 จุดมุ่งหมายของรายวิชา

    นักศึกษาสามารถอ่านบทความและเข้าใจเนื้อเรื่องภาษาญี่ปุ่นได้ รวมถึงสามารถเข้าใจความหมายคำศัพท์ คันจิ และโครงสร้างไวยากรณ์ที่อยู่ในบทความนั้นๆ

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

    เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านคำศัพท์ คันจิ และไวยากรณ์ที่อยู่ในบทความ และสามารถจับใจความสำคัญของบทความนั้นๆได้ ตลอดจนฝึกฝนให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะด้านการอ่านที่อยู่ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าN4-N5


จุดมุ่งหมายของรายวิชา

    นักศึกษาสามารถอ่านบทความและเข้าใจเนื้อเรื่องภาษาญี่ปุ่นได้ รวมถึงสามารถเข้าใจความหมายคำศัพท์ คันจิ และโครงสร้างไวยากรณ์ที่อยู่ในบทความนั้นๆ

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

    เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านคำศัพท์ คันจิ และไวยากรณ์ที่อยู่ในบทความ และสามารถจับใจความสำคัญของบทความนั้นๆได้ ตลอดจนฝึกฝนให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะด้านการอ่านที่อยู่ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าN4-N5


คำอธิบายรายวิชา  

    ศึกษาหลักการแปล ปัญหาและวิธีแก้ปัญหา ฝึกแปลประโยคที่มีโครงสร้างง่ายๆ ไปจนถึงประโยคที่ซับซ้อนขึ้น ทั้งจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

    เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการแปลทั้งจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้สามารถนำความรู้จากวิชานี้ไปใช้ในการแปลข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันรวมถึงการทำงาน


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการแปล ปัญหาและวิธีแก้ปัญหา ฝึกแปลประโยคที่มีโครงสร้างง่ายๆ ไปจนถึงประโยคที่ซับซ้อนขึ้น ทั้งจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการแปลทั้งจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้สามารถนำความรู้จากวิชานี้ไปใช้ในการแปลข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันรวมถึงการทำงาน