วิวัฒนาการวรรณคดีไทย ภูมิหลังทางสังคมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยถึงกรุงรัตนโกสินทร์ เน้นความเป็นมา ความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหาและแนวคิด

ความสัมพันธ์ของวรรณคดีในเชิงอิทธิพลหรือที่มา  ความสัมพันธ์กับศาสตร์ หรือศิลปวิทยาแขนงอื่นที่เกี่ยวข้อง

Relationship among literatures in terms of their influences and origins; conjunction with science, art, and other relevant subjects with regard to the contents and forms

ความเป็นมาของวรรณกรรมวิจารณ์  ทฤษฎีการวิจารณ์ของไทยและต่างประเทศ  ฝึกวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม 

History of literary criticism; Thai literary criticism; foreign literary criticism; practice in critic classical literature and literature.


หลักการฟัง  การสรุปสาระสำคัญ  การวิเคราะห์และประเมินค่าเรื่องที่ฟัง  ฝึกการฟังประเภทต่าง ๆ  หลักและศิลปะการพูด การสร้างบุคลิกภาพ การเตรียมการพูด การประเมินและปรับปรุง การพูด ฝึกพูดแบบรายบุคคลและแบบกลุ่มในโอกาสต่าง ๆ

            Principle of listening; summarizing the content; analysis and evaluate the content from listening; practice in different type of listening; principle and arts of speaking; personality development for speaking; preparation of speaking; evaluation and improving speaking skills, both individual and group, in various situation.


ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการอ่าน หลักการอ่านออกเสียง การอ่านในใจ การอ่านจับใจความ การวิเคราะห์ การวินิจสาร

Introduction to reading; principle of reading aloud; read in mind; reading for gathering information; analytic; critical reading.